Maria Fleming
Gebärdensprachdozentin
Maria Fleming
Staatl. anerkannte Gebärdensprachdozentin

Sandstraße 17
49080 Osnabrück
Fax: (0541)7501449

E-Mail: maria@gebaerden-lernen.net